Navigace

Obsah

 Vzdělávací koncepce pro jazykovou školu

s právem státní jazykové zkoušky

 

Školní rok v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, o jejíž zápis do rejstříku škol a školských zařízení navrhovatel žádá (dále jen „Jazyková škola“), je organizován obdobně jako na jiných státních základních a středních školách. Každý první ročník základního kurzu jakéhokoliv jazyka, který naše škola otevírá,  se řídí při výuce školním vzdělávacím programem jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, který vychází z  rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.

V naší škole lze studovat:

 • angličtinu
 • němčinu
 • ruštinu
 • češtinu pro cizince

Studium je určeno všem zájemcům o studium cizího jazyka, ukončení studia státní jazykovou zkouškou není povinné.  JŠ umožňuje studium také studentům denního studia středních, vyšších odborných a vysokých škol, a také  dospělým lidem.
Na rozdíl od běžných jazykových kurzů nabízí naše škola promyšlenou koncepci, která zajišťuje posloupnost, ucelenost a návaznost výuky s možností složení státní jazykové zkoušky.
Lektory všech jazykových kurzů jsou zkušení učitelé cizích jazyků.Výuka probíhá ve specializovaných učebnách cizích jazyků, které jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou. Učitelé cizích jazyků mají bohaté zkušenosti nejen s výukou žáků a studentů, ale také s výukou dospělých.
Školní rok je organizován obdobně jako na jiných státních základních a středních školách. Každý 1. ročník základního kurzu jakéhokoliv jazyka, který naše škola otvírá,  se řídí při výuce školním vzdělávacím programem JŠ, který vychází z tzv. rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.


PŘEHLED KURZŮ

A)  Základní kurz (Z)

 • kurz je určen začínajícím, mírně a středně pokročilým posluchačům. Posluchač v základním rozsahu zvládne všechny čtyři jazykové dovednosti (čtení, psaní, porozumění a konverzaci), tzn. všechny základní gramatické struktury, slovní zásobu v rozsahu asi 2 000 slov a bude schopen dorozumět se písemně i ústně v běžných situacích
 • výuka probíhá ve třech ročnících (Z1 – začátečníci, Z2 – mírně pokročilí, Z3 – středně pokročilí)
 • výuka probíhá 2x týdně po dvou vyučovacích hodinách ve speciálních jazykových učebnách
 • rozsah každého ročníku činí 140 vyučovacích hodin (celkem za 3 roky 320 hodin)


Po absolvování kurzu může posluchač:

 • pokračovat v přípravném kurzu k základní státní jazykové zkoušce (1 rok)
 • pokračovat ve středním kurzu k prohloubení a rozšíření znalostí jazyka (2 roky)
 • složit základní státní  jazykovou zkoušku (týká se vynikajících posluchačů)


B)  Střední kurz (S)

 • kurz je určen pro středně pokročilé a pokročilé posluchače, tj. pro posluchače, kteří již mají základní znalosti jazyka
 • výuka se zaměřuje na upevňování a prohlubování gramatiky, rozvíjení řečových dovedností, rozšiřování slovní zásoby, zlepšení schopnosti porozumění mluvenému i psanému projevu.
 • probíhá ve dvou ročnících (S4 – více pokročilí, S5 – velmi pokročilí)
 • 2x týdně po dvou vyučovacích hodinách ve speciálních jazykových učebnách
 • rozsah každého ročníku činí 140 vyučovacích hodin (celkem za 2 roky 280 hodin)


Po absolvování kurzu může posluchač:

 • absolvovat základní  státní jazykovou zkoušku, vynikající absolventi také všeobecnou  státní jazykovou zkoušku (tu ale naše JŠ neorganizuje)
 • pokračovat v přípravném kurzu k všeobecné státní jazykové zkoušce (1 rok)


C)   Přípravný kurz k základní (ZSJZ) či všeobecné (VSJZ) státní jazykové zkoušce

 • kurz je určen uchazečům o složení státní základní jazykové zkoušky
 • rozsah kurzu je 100 hodin a probíhá během jednoho školního roku

V případě přípravy k ZSJZ se opakuje a prohlubuje gramatické učivo 1. a 2. dílu učebnice pro jazykové školy, procvičuje se poslech, porozumění psanému textu a písemné vyjadřování. Součástí přípravy je nácvik slovní zásoby z vybraných tematických okruhů a rozhovory k těmto tématům
V případě přípravy k VSJZ se předpokládá znalost 3. a 4. dílu učebnice pro jazykové školy. Opakuje se systematicky gramatické učivo z učebnic pro jazykové školy i z doplňkových příruček, píší se cvičné testy, shrnuje a rozšiřuje se slovní zásoba k daným tematickým okruhům. Část výuky je vedena rodilým mluvčím.
Pokud by ve školním roce nebyl tento kurz otevřen, zájemci budou zařazeni do posledního ročníku středního kurzu.


D)   Konverzační kurz s rodilým mluvčím -  u anglického, ruského a českého jazyka 

 •  kurz je určen uchazečům s vyšší jazykovou dovedností - na úrovni alespoň středního kurzu
 • rozsah kurzu je 100 hodin a probíhá během jednoho školního roku
 • procvičuje se poslech, komunikace, slovní zásoba z vybraných tematických okruhů a rozhovory k těmto tématům

Výuka je vedena rodilým mluvčím.

Pro školní rok 2016-2017 připravujeme otevřít:

 • Základní kurz angličtiny pro začátečníky (3 roky studia)
 • Střední kurz angličtiny pro pokročilé (2 roky studia) – stupeň pokročilosti bude zjišťován testováním na začátku školního roku
 • Přípravný kurz ke SJZ z angličtiny (1 rok studia)
 • Základní kurz němčiny pro začátečníky (3 roky studia)
 • Střední kurz němčiny pro pokročilé (2 roky studia) – stupeň pokročilosti bude zjišťován testováním na začátku školního roku
 • Přípravný kurz ke SJZ z němčiny (1 rok studia)
 • Základní kurz ruštiny pro začátečníky (3 roky studia)
 • Střední kurz ruštiny pro pokročilé (2 roky studia) – stupeň pokročilosti bude zjišťován testováním na začátku školního roku
 • Kurz českého jazyka pro cizince (délka studia – po dohodě)
 • Konverzační kurz s rodilým mluvčím - ruského, českého a anglického jazyka (délka studia - 1 rok)

Čeština pro cizince

Naše jazyková škola plánuje provádět certifikované zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkouška je určena pro cizince, kteří budou chtít získat trvalý pobyt v ČR.

Průběh a hodnocení zkoušky 

Zkouška se skládá z písemné a ústní části, obě se vykonávají v tomtéž termínu.
1)  Písemná část trvá 70 minut a obsahuje části: čtení s porozuměním, psaní a poslech s porozuměním. Uchazeč vykoná písemnou část zkoušky úspěšně, pokud uspěje v každé dílčí části alespoň ze 60 %. Při dosažení horšího výsledku není připuštěn k ústní části.
2)  Ústní část zkoušky trvá 10 minut a obsahuje řízený ústní projev, při kterém se uchazeč představí, popíše blízké osoby a místo, kde žije, a dialog vyplývající z běžné komunikační situace, kterou si cizinec vylosuje. Čas na přípravu se neposkytuje. 
Uchazeč složí úspěšně zkoušku, pokud složí úspěšně její písemnou i ústní část. O úspěšném vykonání zkoušky vydá škola uchazeči v den konání zkoušky osvědčení.

Státní základní jazyková zkouška z angličtiny

Uvedená témata slouží k přípravě na ústní část základní  státní jazykové zkoušky z anglického jazyka. Ta se koná do 1 měsíce po uskutečnění písemné části zkoušky.
Tematické okruhy ke konverzaci:

 

 1. Family
 2. House and home
 3. My town. My village
 4. Shops, shopping, services
 5. Jobs. My job. Future carrer.
 6. The Czech Republic. Prague. Other places of interest.)
 7. Financial matters. Communication.
 8. Sports and games. Daily routine. Hobbies.
 9. At the doctor´s.
 10. Clothes and fashion styles.
 11. Meals. Czech and English eating manners and cuisines. Food. At a restaurant.
 12. Culture and entertainment – cinema-going, theatre performance, music festivals, different kinds of books, fine arts.
 13. Education. Language studies.
 14. Going on holiday. Tourism. Sightseeing.
 15. Travel and transport.
 16. Seasons of the year. Weather.
 17. Life environment.
 18. Mass Media.
 19. Holidays, festivals, celebrations, traditions.
 20. Progress in technology.

(Various sources of energy, from simple tools to automation and robotics,from industrial revolutions to the scientific-technical revolution ,military research, space research. Important scientists, their inventions and discoveries.. Labour-saving machines and time-saving electrical appliances in our households.

Státní jazyková zkouška z německého jazyka

Uvedená témata slouží k přípravě na ústní část základní státní jazykové zkoušky z německého jazyka. Ta se koná do 1 měsíce po uskutečnění písemné části zkoušky.
Tematické okruhy ke konverzaci:

1. Familie und Familienleben
2. Die Wohnung und ihre Einrichtung
3. Speisen, im Restaurant, Nationalspeisen
4. Einkäufe, Geschäfte, Dienstleistungen
5. Bekleidung und Mode
6. Berufe, der Arbeitstag, Bildungsewesen
7. Krankheiten, beim Arzt, der menschliche Körper
8. In der Stadt, auf dem Lande
9. Verkehr, Stadtverkehr
10. Die Tschechische Republik, mein Heimatort
11. Kommunikationsmöglichkeiten
12. Zeit, Wetter, Jahreszeiten
13. Feste, Feiertage, Bräuche
14. Urlaub, Ferien, Tourismus, Hotels
15. Sport und Touristik, internationale Sportwettkäpfe
16. Massenmedien
17. Das kulturelle Leben
18. Natur, Fauna, Flora, Umweltschutz
19. Tagesprogramm, Freizeigestaltung
20. Probleme der Welt, Technik

Obdobná jsou témata pro ruský jazykčeštinu jako cizí jazyk.