Navigace

Obsah

Koncepce rozvoje MŠ Top Top Residence

 

Školka je školou mezinárodní, bilingvní s 3 +1 vzájemně projenými odděleními – českým, ruským i anglickým a přípravnou třídou.

Naše mateřská škola má organizací a délkou pobytu dítěte v ní velmi mnoho příležitostí a času rozvíjet všestranně jeho osobnost. Harmonický vývoj dítěte probíhá ve vzájemném působení mezi ním a jeho okolním trojjazyčném prostředím. Koncepce naší mateřské školy vychází tudíž z podmínek, které nám toto prostředí poskytuje.

Vedeme naše děti k vnímání a tolerantnímu přístupu k různým kulturním tradicím a zvyklostem. Poznáním kulturních odlišností vedeme naše děti k vytváření uceleného pohledu na svět a kladnému vztahu ke všem kulturám. Vytvářením pozitivního vztahu k multikultuře chceme, aby dovednosti, které dítě získá, vedly k citlivému a k hlubšími porozumění vztahů mezi lidmi. Vzájemný respekt, obdiv, úcta, respektování jednoho druhého se stává pro tyto děti potřebou.

 

V celém výchovném procesu klademe důraz na všestranný rozvoj osobnosti, na získávání klíčových kompetencí - dovedností a tím se vytváří dostatečně příznivé klima na rozvoj aktivity dětí, na intenzivní prožitky. K tomu chceme zvlášť aktivně využít prostředí, kde se naše MŠ nachází. Ideální poloha a rozloha objektu, kvalifikovaní pedagogové s dlouholetou praxí a specializacemi jednotlivých vzdělávacích oblastí umožňují, aby naším prostřednictvím děti získávaly mnoho poznatků a informací jak z oblasti společenského života, sociálních návyků i oblasti životního prostředí. Během jednotlivých ročních období probíhají v jednotlivých odděleních ( vždy s přihlédnutím na individuální a věkové zvláštnosti )činnosti, při kterých děti získávají kompetence - dovednosti v oblasti mravní, rozumové, tělesné a citové výchovy, v oblasti vytváření správných mezilidských vztahů a to vždy s přihlédnutím k respektování mezilidských vztahů, kulturního prostředí, přírody a k úctě k životu.

Cílem v naší mateřské škole je podporovat rozvoj různých podob projevů a vyjadřování skutečností. Pro rozvoj řeči a jazykové vybavenosti dětí je nutné dbát na rozvoj slovní zásoby, správnou výslovnost, srozumitelnost a odstranění řečových vad a nesprávných návyků s ohledem na trojjazyčné prostředí.

Úspěchem by mělo (mimo jiné) být dostatečné využívání pochvaly a kladného hodnocení. Vede to děti k motivaci k další práci. Celkově by výchovné působení mělo spočívat v nenásilném zapojení dětí do života v mateřské škole, nenutit je do činností, dbát na dostatečnou volnost a prostor.

Rozvoj osobnosti dítěte v předškolním věku je velice důležitý pro další úspěšný vývoj všech vlastností a dovedností jedince, ovlivňuje osobnostní růst do budoucna. Proto je potřeba výchovnými prostředky dbát na to, aby proces výchovy byl cílevědomý a plánovaný, aby správným způsobem probíhal rozvoj celé osobnosti dítěte a jeho kompetencí. V rovnováze by se měly prolínat činnosti spontánní a řízené aktivity. Toto je třeba zajistit v průběhu celého dne, při všech činnostech a ve všech situacích. Dítě by mělo v MŠ získat osobní samostatnost a schopnost samostatně se projevovat, svobodně se všestranně rozvíjet, adekvátně působit ve svém okolí.

Preferujeme učení na základě praktické zkušenosti, na základě přímých zážitků, důraz je kladen na prožitkové učení i experimentování. Výchovné působení bude  probíhat s ohledem na dosažené výsledky z minulých období ( evaluace ), jednotlivé pracovnice mají vzhledem k organizaci vlastních tříd možnost působit na děti a jejich vývoj tam, kde se na základě hodnocení předešlých výsledků nedosáhlo daných kompetencí a kde jsou rezervy. Proto je velice důležitá analýza – hodnocení uplynulého období.

Získávání kompetencí, které jsou důležité pro úspěšný vstup dítěte do ZŠ, je podkladem pro vytváření třídních výchovných plánů, týdenních plánů. Učitelky v jednotlivých věkových odděleních je zpracovávají ve vzájemné spolupráci, a tak zajistí jednotné působení na dítě.  Náměty čerpají z odborné literatury, odborných seminářů a konkrétních podmínek školy a úrovně jedinců. Zařazují činnosti vedoucí k získávání kompetencí v oblasti sebeobslužných návyků, grafomotorické dovednosti, upevňování koordinačně pohybových dovedností, rozvíjení řečových aktivit a správného vyjadřování, rozvíjení základních výtvarných dovedností, orientaci v prostoru a v nejbližším okolí, osvojování hygienických návyků, upevňování mezilidských vztahů, získávání kladného vztahu k přírodě a životnímu prostředí, upevňování poznatků o společenském životě, získávání kladného vztahu k rodině, kamarádům i ostatním lidem, rozvíjení elementárních poznatků v oblasti matematických představ, rozvoji tělesné zdatnosti aj.

Vzdělávací obsah je uspořádán do integrovaných bloků, ale  i tak  má každá učitelka  dostatek prostoru pro improvizaci a aktuální reakci na momentální situace.

Všichni naši zaměstnanci, nejen pedagogové, si plně uvědomují důležitost připravenosti a získání dostatečného množství kompetencí před vstupem do základní školy.

 

Webové stránky naší mateřské školky