Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Svátek

Svátek má Marek

Obsah

V souladu s ruským vzdělávacím systémem pracuje na bázi školy Věda i Ruské lyceum. V našem vzdělávacím centru příprava dětí probíhá již od pěti let - mateřská škola, základní a střední.

Naším cílem a základem vzdělávacího projektu je skloubit vzdělávací systémy ruské a české základní školy a následně i střední vzdělávání, tak aby žáci a studenti našeho vzdělávání měli možnost bez omezení pokračovat na vysokých školách České republiky, či Ruské federace.

ve třidě

Cílem je kvalitní příprava žáků, úspěšných absolventů naší základní školy, či jiných základních škol pro další vysokoškolské studium přírodovědných a technických oborů.

Těžiště studia spočívá na širším všeobecně vzdělávacím základu odpovídajícím požadavkům na danou úroveň vzdělání, který je doplněn o základy obecně odborného vzdělávání ve dvou zaměřeních. Mezi stěžejní cíle střední školy patří komplexní rozvoj osobnosti žáka a položení základů „kompetence k odbornosti“ (tj. základů k pozdější specializaci v navazujícím vzdělávání). Možnost volby obecně odborného zaměření, odložená do doby, kdy v rámci středního vzdělávání je žák schopen přesněji posoudit své vzdělávací cíle, je pro pojetí kombinovaného lycea principiální. Koncepce oboru vzdělání se tak odlišuje od „jednooborových“ odborných lyceí (technického, ekonomického, přírodovědného).

Naše škola se zaměřuje na přírodovědnou a technickou specializaci.

Pro žáky 1. ročníků je připravován adaptační kurz.

Součástí výuky tělesné výchovy je v 1. ročníku týdenní lyžařský kurz a ve 3. ročníku týdenní sportovně turistický kurz. Ve druhém ročníku se žáci zúčastní kurzu primární prevence.

Škola pravidelně pořá jazykové poznávací zájezdy po Evropě i státech SNG.

Škola se soustředí na vysokou kvalitu přípravy žáků – studentů v rámci jejich jazykové vybavenosti. Tak, aby tito následně byli konkureceschopní na trhu práce v Evropské unii a státech SNG.

Přírodovědná specializace připravuje zejména ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách se zaměřením na přírodní vědy a jejich praktické aplikace, medicínu, farmacii, tvorbu a ochranu životního prostředí, zemědělství a učitelství přírodovědných předmětů. Absolvent během studia získá vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro terciární vzdělávání. Nebude-li pokračovat ve studiu, najde vzhledem k širokému vzdělanostnímu základu a jeho prohloubení v přírodovědných předmětech uplatnění v činnostech laboratorního a provozního charakteru, jakož i v administrativní a správní činnosti, zejména v oblastech příslušného specializačního prohloubení. Úzké propojení prohlubujícího přírodovědného studia se společenskovědními, rukodělnými a uměleckými předměty společného základu oboru mu navíc umožní získat širší přehled o problémech a otázkách překračujících rámec rozdělení na humanitní a přírodní vědy, stejně jako o mezioborových vztazích v současném komplexním a globalizovaném světě. Tento široký vzdělanostní základ mu umožní snadnější adaptaci a orientaci v dynamicky se proměňující společnosti a světě práce. Poskytne dobré výchozí podmínky pro případné další vzdělávání v kvalifikačních a rekvalifikačních kurzech a modulech. Učební plán přírodovědné specializace najdete zde.

Technická specializace bude připravovat pro další studium na vysokých školách především technického zaměření, zejména v oblasti strojírenství či boimedicínské technice. Během studia si žáci osvojí znalosti z oblasti technického kreslení, deskriptivní geometrie, aplikované matematiky, fyziky, elektrotechniky a informačních technologií. Absolvent získá odborné kompetence uplatnitelné i při přímém vstupu na trh práce. Uplatní se na všech pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků, dodržování pravidel normalizace a standardizace, znalost základních poznatků z projektových činností, elektrotechnice a strojírenství.

Výuku zajistí aprobovaní pedagogové a také odborníci z praxe. Škola bude aktivně spolupracovat se SPŠ Chrudim ( předběžná jednání již probíhají) a s fakultou Eletrotechnickou ČVUT ( předběžná jednání již probíhají)

Odborné uplatnění absolventa Lycea

Kombinované lyceum je koncipováno jako obecněji pojaté odborné vzdělávání, které obsahuje vyšší podíl všeobecného vzdělávání. Absolvent získá významné předpoklady pro další studium. Absolvování zvoleného zaměření směřuje rovněž k možnosti uplatnění absolventa na trhu práce.

U absolventů oboru se předpokládá, že se nespokojí jen se středoškolským vzděláním, ale budou dále pokračovat ve studiu na vysoké škole, příp. vyšší odborné škole. Pokud se tak nerozhodnou, najdou uplatnění na všech pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešení jednodušších programátorských úloh, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků, znalosti základních poznatků ze strojírenství, biomedicínského inženýrství, elektrotechniky, informačních technologií a ekonomiky.